Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie prywatności

Cieszymy się, że interesują się Państwo ważnym tematem ochrony danych osobowych. Ochrona Państwa danych, ich bezpieczeństwo oraz poufność są dla OBI International Development and Service GmbH niezmiernie ważne. Poniżej informujemy Państwa o przetwarzaniu (w tym o gromadzeniu i przechowywaniu) danych osobowych podczas korzystania z naszych stron internetowych www.jamestown-grill.com oraz www.jamestown-grill.ch. Przez dane osobowe rozumie się wszystkie dane, które dotyczą Państwa osoby, np. nazwisko, adres, adres e-mail, zachowanie użytkownika na stronie. Ściśle przy tym przestrzegamy wymogów prawnych, zarówno szwajcarskiego prawa o ochronie danych, jak i europejskiego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

A Informacje podstawowe

1. Administrator
Administratorem odpowiedzialnym za ochronę danych zgodnie z art. 4 ust. 7 unijnego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w zakresie pełnej oferty online opublikowanej na stronach www.jamestown-grill.ch oraz datenschutz@jamestown-grill.ch

Więcej informacji i dane kontaktowe, a także dodatkowe wytyczne prawne znajdą Państwo na stronach www.jamestown-grill.com oraz www.jamestown-grill.ch w stopce.

2. Bezpieczeństwo danych
Zabezpieczamy naszą stronę internetową i pozostałe systemy przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnianiem danych przez osoby nieuprawnione za pomocą środków technicznych i organizacyjnych. W związku z dostępem do naszej strony internetowej, dane, które mogłyby umożliwić identyfikację (np. adres IP), są, w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i systemu przechowywane na naszych serwerach tymczasowo, jednak co do zasady nie dłużej niż 30 dni. Przetwarzanie nieosobowych danych mogących potencjalnie prowadzić do identyfikacji osoby fizycznej dla celów bezpieczeństwa danych i systemu opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz na uzasadnionym interesie zabezpieczenia naszych systemów i zapobiegania nadużyciom.

Dane osobowe udostępnione OBI i zgromadzone przez OBI będą przechowywane na serwerach OBI Smart Technologies GmbH, Industriestrasse 10, D-42929 Wermelskirchen.

3. Zasady przechowywania i usuwania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia danego celu przechowywania a także jeśli jest to przewidziane w obowiązujących nas ustawach lub przepisach prawa, np. zobowiązaniach dotyczących przechowywania wynikających z prawa handlowego lub podatkowego. Jeżeli cel przechowywania przestanie istnieć lub w razie upływu ustawowego okresu przechowywania, dane osobowe, których to dotyczy, są rutynowo i zgodnie z przepisami prawa usuwane lub ich przetwarzanie zostaje ograniczone, np. ograniczone przetwarzanie w ramach obowiązków przechowywania wynikających z prawa handlowego lub podatkowego.

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego, w szczególności spełnienie prawnego obowiązku przechowywania, opiera się na art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celu zabezpieczenia dowodów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, wskazane cele przetwarzania przestają obowiązywać po upływie ustawowych terminów przedawnienia.

Więcej informacji dotyczących konkretnych terminów przechowywania i usuwania danych znajduje się w opisach poszczególnych usług lub informacjach zawartych w niniejszej polityce prywatności.

B Wizyta na naszej stronie internetowej

W przypadku korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, możemy gromadzić dane osobowe, które Państwa przeglądarka przesyła na nasz serwer. Dla celów analizy stron internetowych i do marketingu internetowego wykorzystujemy w wymienionym poniżej
zakresie także technologie śledzenia.

Techniczne udostępnianie strony

Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, to gromadzimy poniżej wymienione dane, które ze względów technicznych są konieczne do wyświetlenia naszej strony internetowej oraz do zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa naszej oferty internetowej:

 • Adres IP
 • Data i godzina wysłania zapytania
 • Różnica strefy czasowej w stosunku do Uniwersalnego Czasu Greenwich (GMT)
 • Treść żądania (konkretna strona)
 • Status dostępu / kod statusu HTTP
 • Przekazana każdorazowo ilość danych
 • Strona internetowa, z której pochodzi żądanie
 • Przeglądarka
 • System operacyjny i jego interfejs
 • Język i wersja oprogramowania przeglądarki

Podstawę prawną gromadzenia i przetwarzania tych danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest zapewnienie prawidłowo funkcjonującej oferty strony internetowej i bezpieczeństwa tego systemu. Ponadto powyżej wymienione dane wykorzystujemy w formie nieosobowej do celów statystycznych oraz dla ulepszenia naszej oferty online.

Państwa adres IP zostaje automatycznie zanonimizowany poprzez usunięcie ostatnich 8 cyfr.

C Linki do innych stron internetowych

Niniejsza strona zawiera linki do stron internetowych podmiotów trzecich. Po kliknięciu na nie opuszczają Państwo obszar wpływu OBI. OBI nie ponosi odpowiedzialności za treści i aspekty prawne obcych stron internetowych, do których odnośniki znajdują się na tej stronie.

D Możliwość kontaktu
W przypadku kontaktu z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie podane przez Państwa dane (adres e-mail, ewentualnie Państwa nazwisko i numer telefonu) jak i Państwa zapytanie są przez nas zapisywane i opracowywane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania. Podstawę prawną w tym zakresie stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest sprawne i uporządkowane zapisywanie i opracowywanie zapytań klientów, a także zapewnienie jakości. Zgromadzone dane usuwamy, gdy ich przechowywanie nie jest już konieczne do wyżej wymienionych celów, np. po całkowitej realizacji zapytania klienta, lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeśli istnieje ustawowy obowiązek przechowywania.

E Prawa osób, których dane dotyczą, zgodnie z RODO

Z przyjemnością informujemy Państwa o przysługujących im na podstawie RODO prawach jako „osobom, których dane dotyczą”. Zgodnie z tym przysługują Państwu w odniesieniu do danych osobowych następujące prawa:

 • Prawo do informacji (art. 15 ust. 1, 2 RODO)
 • Prawo do sprostowania (art. 16 RODO) lub do usunięcia danych (art. 17 RODO)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
 • Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)
 • Prawo do wycofania zgody (art. 7 ust. 3 RODO)
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO)

Poniżej podsumowujemy dla Państwa kluczowe na mocy RODO prawa osób, których dane dotyczą, przy czym niniejsza prezentacja nie rości sobie prawa do kompletności, a jedynie daje zarys tych praw:

 
Prawo do informacji (włącznie z prawem do potwierdzenia danych i prawem do udostępnienia danych)
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji na temat dotyczących jej danych osobowych oraz do następujących informacji:

 • celów przetwarzania;
 • kategorii przetwarzanych danych osobowych;
 • odbiorcy lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym w szczególności w przypadku odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych;
 • w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu;
 • istnienia prawa do sprostowania lub usunięcia odnoszących się do niej danych osobowych lub prawa do ograniczenia przetwarzania danych przez administratora lub sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych;
 • istnienia prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • jeżeli dane osobowe nie zostały uzyskane od osoby, której dane dotyczą, wszelkich dostępnych informacji o ich źródle;
 • istnienia zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotnych informacji na temat logiki tego procesu, jego zakresu i zamierzonego skutku dla osoby, której dane dotyczą;
 • jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poinformowania o odpowiednich gwarancjach zgodnie z art. 46 RODO w związku z ich przekazywaniem.

 
Prawo do sprostowania
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać od administratora danych niezwłocznego sprostowania niepoprawnych danych osobowych. Uwzględniając cele przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do domagać się uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, także poprzez złożenie zgłoszenia uzupełniającego.

 
Prawo do ograniczenia przetwarzania
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo domagać się od administratora ograniczenia ich przetwarzania, jeżeli spełniona jest jedna z następujących przesłanek:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na czas, który pozwoli administratorowi zweryfikować prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, a osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich w celu dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych, lub
 • osoba, której dane dotyczą, na mocy art. 21 ust. 1 RODO wniosła sprzeciw wobec przetwarzania, do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 
Prawo do usunięcia danych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo, co do zasady i z zastrzeżeniem określonych wymogów prawnych dotyczących przetwarzania danych (por. w odniesieniu do wyjątku określonego w art. 17 ust. 3 RODO), zwrócić się do administratora danych o niezwłoczne usunięcie dotyczących jej danych osobowych, jeśli zachodzi jedna z poniższych przyczyn:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub przetwarzane w inny sposób.
 • osoba, której dane dotyczą, wycofuje zgodę, na podstawie której opierało się przetwarzanie na mocy art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i brak jest innej podstawy prawnej dla przetwarzania.
 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 1 RODO i nie istnieją żadne nadrzędne uzasadnione przyczyny przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 2 RODO.
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • usunięcie danych osobowych jest konieczne, w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa UE, prawa państw członkowskich lub szwajcarskiego prawa ochrony danych, któremu podlega administrator.
 • Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

 
Prawo do przenoszenia danych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania dotyczących jej danych osobowych, które przekazała administratorowi danych, w uporządkowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi danych bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy stosownie do art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz że przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Korzystając z prawa do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zlecić, aby
dane osobowe zostały przekazane przez jednego administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do wycofania zgody
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do ewentualnego odwołania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych prowadzonego na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

 

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli osoba, której dane dotyczą, uważa, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się z naruszeniem niniejszego rozporządzenia, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim UE lub kantonie szwajcarskim właściwego według miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia.

Właściwym organem nadzorczym dla OBI International Development and Service GmbH jest Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (Federalny Komisarz ds. ochrony danych i informacji), Feldeggweg 1, CH-3003 Bern, tel. +41 (0)58 462 43 95. Szwajcarscy kantonalni inspektorzy ochrony danych są wymienieni na stronie privatim.ch w dziale Organizacja (Organisation).

Ponadto, zgodnie z art. 27 RODO, wyznaczyliśmy w OBI GmbH & Co. Deutschland KG przedstawiciela w UE: Właściwym organem nadzorczym dla OBI GmbH & Co. Deutschland KG jest: LDI – Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (Krajowy Pełnomocnik ds. Ochrony Danych i Swobody Przepływu Informacji Północnej Nadrenii-Westfalii), Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf.

Odrębna informacja dotycząca prawa do wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1, 2 RODO. Z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją mają Państwo prawo do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych odbywającego się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach. W razie wniesienia sprzeciwu dane osobowe nie będą dalej przetwarzane, o ile OBI nie wykaże istnienia istotnych zasługujących na ochronę powodów przetwarzania danych, które przeważają nad Państwa interesami lub prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub o ile przetwarzanie nie służy do dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych. Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych dla celów reklamy tego typu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli i o ile korzystają Państwo z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, standardowo realizujemy Państwa sprzeciw za pomocą tzw. „czarnych list”.

 

 1. Prawo do informacji, zmiany zgodnie ze Szwajcarskim Prawem Ochrony Danych

Das Datenschutzgesetz (DSG) gewährt Ihnen den Anspruch, unentgeltlich zu erfahren, ob und welche personenbezogenen Daten OBI über Sie speichert. Ponadto mają Państwo również prawo do sprostowania i usuwania błędnych informacji. Zastrzega się prawo do wykonania prawnego obowiązku przechowywania danych. Wnioski o udzielenie informacji należy składać w formie pisemnej na adres OBI wraz z dowodem tożsamości.

 

 1. Kontakt / Przedstawiciel w UE

W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw jako osobie, której dane dotyczą, lub w przypadku ogólnych pytań z zakresu ochrony danych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami:

OBI International Development and Service GmbH, Rheinweg 11, CH-8200 Schaffhausen, Schweiz,
E-Mail:  datenschutz@jamestown-grill.ch

 

Z naszym przedstawicielem w UE zgodnie z art. 27 RODO mogą Państwo skontaktować się w następujący sposób:

OBI GmbH & Co. Deutschland KG, Albert-Einstein-Str. 7-9, 42929 Wermelskirchen, Deutschland, E-Mail: datenschutzbeauftragter@obi.de

 

Pozostałe informacje i dane kontaktowe, a także dodatkowe wskazówki prawne znajdą Państwo na stronach
www.jamestown-grill.com oraz www.jamestown-grill.ch.